Adatvédelemmel kapcsolatos GYIK

ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 1. Mely jogszabályok rendelkeznek az adatvédelemről?

Az adatvédelemről elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezik. Ez a két jogszabály az, amely az adatvédelem alapvető, kötelezően alkalmazandó szabályait rögzíti.

Emellett természetesen más jogszabályok is tartalmaznak adatvédelmi rendelkezéseket, mint pl. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) vagy a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (Posta tv.)

A Szabályzat VI. pontjában az általunk folytatott minden egyes adatkezelés jogalapjánál külön – külön fel is tüntetjük ezeket a jogszabályokat, sőt a konkrét jogszabályhelye(ke)t is.

 1. Ki számít érintettnek?

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A jogi személyek, azaz a különböző cégjogi formát (Bt. Kft. Zrt.) választó gazdasági társaságok adatai (név, elérhetőség stb.) ugyanis nem tartoznak a GDPR és az Info tv. hatálya alá.

 1. Milyen adatom minősül személyes adatnak?

Lényegét tekintve minden olyan adat, amelyből közvetlen vagy közvetett módon, de azonosítható az adott természetes személy. Ennek megfelelően ilyen adat nemcsak az adott személy (érintett) személyi igazolványában és lakcímkártyájában lévő adat lehet, hanem ezen felül ugyanúgy ide tartozik az érintett képmása, hangja, e-mail címe, telefonszáma, számítógépes e-mail címe, autója rendszáma, egy kamerafelvétel stb. is.

 1. Érintettként van valamilyen korlátja annak, ha szeretném kérni a korábban megadott adataim törlését?

Igen, azokat az adatokat, amelyek megőrzését jogszabály írja elő, azoknak a törlését nem lehet kérni. Ilyen pl. hogy vásárlás esetén a vásárlás során megadott adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig meg kell őrizni. De ugyanakkor pl.: a hírlevél küldéshez megadott adatok törlését természetesen lehet kérni és amennyiben az üzletben, nem történt vásárlás, akkor az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén az érintett természetes személynek pl. hírlevél küldés, nyereményjátékra jelentkezés stb. érdekében korábban megadott összes személyes adatát törli.

 1. Továbbítja-e valakinek és ha igen kinek az Adatkezelő a megadott személyes adataimat?

Az Adatkezelő csak és kizárólag azoknak a partnercégeknek továbbít személyes adatot, akiknek vagy jogszabály előírása, vagy az érintett önkéntes hozzájárulása alapján erre lehetősége van. A Szabályzat VI. pontjában minden egyes adatkezelésnél feltüntetjük, hogy kinek, milyen adatot és milyen célból továbbítunk. Az adatok továbbításánál csak és kizárólag azokat az adatokat adjuk át, amelyek az adott partnernek, pl. könyvelési feladatot ellátó vállalkozásnak a feladata ellátásához szükségesek.

 1. Biztonságban tudhatom-e az Adatkezelő részére különböző okokból, különböző jogalapon megadott személyes adataimat?

Igen, Adatkezelőként folyamatosan igyekszünk a GDPR és az Info tv. előírásainak teljes körűen megfelelni. Ennek során egyrészt betartjuk a Szabályzatban rögzített alapelveket, másrészt kiemelt figyelmet fordítunk az üzlet informatikai szempontú védelmére is. Emellett munkatársaink adatvédelmi szempontú képzéséről sem feledkezünk meg.

A megadott adatokat sem ingyenesen sem visszterhesen nem adjuk tovább a Szabályzatban felsorolt partnereinken kívül semmilyen más harmadik jogi, vagy magánszemélynek.

 1. Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Ezzel kapcsolatosan kérjük, hogy olvassa át a weboldalon elhelyezett Szabályzat X. pontját, ahol részletesen taglaljuk az Önt, mint érintettet megillető jogokat.

 1. Milyen formában kérhetem az adataim törlését?

Az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címünkön, e-mail címünkön, a weboldalon keresztül, azaz bármilyen formában azok közül az elérhetőségek közül, amelyeket a Szabályzat XII. pontjában feltüntetett elérhetőségeinknél talál.

 1. Van-e bármilyen költsége, vagy feltétele annak, ha kérem az adataim módosítását, törlését?

Nincs. Mindennemű ilyen kérést díjmentesen és mindennemű feltételtől, előírástól mentesen teljesítünk.

 1. Milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak?

Ezzel kapcsolatosan szintén kérjük, hogy olvassa át a weboldalon elhelyezett Szabályzat XI. pontját, ahol részletesen taglaljuk az Önt, mint érintettet megillető jogorvoslati lehetőségeket.

 1. Van-e valamilyen díja, költsége annak, ha tájékoztatást kérek a kezelt adataimról?

Nincs. Ingyenesen adunk tájékoztatást arról, hogy milyen jogalapon, milyen időtartamig milyen személyes adatát kezeljük.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy valaki visszaélésszerűen újra és újra ismétlődő jelleggel kérje ugyanazon információk megadását, amelyet pl. egy hónappal korábban már bizonyíthatóan az érintett rendelkezésére bocsátottunk. Ilyen esetekben az Adatkezelőnek joga van ésszerű összegű díjat felszámítania, vagy a megtagadhatja a kérelem ismételt teljesítését.

 1. Meddig tárolják az adataimat?

Ez minden egyes adatkezelési cél és jogalap esetén eltérő időtartamot jelent. Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezeléseknél, ahol emellett kötelező jogszabályi előírás nincs, csak és kizárólag addig tároljuk a személyes adatot, amíg az érintett nem vonja vissza a korábban adott hozzájárulását. Ahol viszont kötelező jogszabályi előírás van, úgy addig tároljuk az adatot, amíg ezt az adott jogszabályi előírás kötelezővé teszi.

 1. Az Adatkezelőnél kik jogosultak megismerni az adataimat?

Mindegyik munkatársunk csak azokat az adatokat ismerheti meg, amelyekhez a munkája végzéséhez szükség van.